Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Statut

  

STATUT 

 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIKOŁOWIE

 

 

 

Tekst ujednolicony Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 6/ 2018 - 2019 z dnia 02.04.2019 r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191 z poźn. zm.)

·         Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016, poz. 922)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej Poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 )

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych Poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych Poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 r. poz.199 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 r. poz. 1170)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 843)

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz. U. 2017 r. poz. 60)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 r. poz. 1575)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w których osoba ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 r. poz. 1562)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz.1591)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 r. poz. 1569)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 r. poz. 1634)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 r. poz.1635)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 1658)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 2017 r. poz.1743)

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Placówka przyjmuje nazwę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie.
 2. Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie jest Starostwo Powiatowe w Mikołowie, zaś nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 3. Siedziba Poradni mieści się w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4.
 4. Teren działania Poradni obejmuje powiat mikołowski w jego aktualnych granicach administracyjnych.

 

§ 2

 

1.      Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.      Opieką Poradni są objęte dzieci i młodzież ucząca się oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, jak również  nauczyciele placówek oświatowych.

3.      Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom przedszkoli, szkół  i placówek mających siedzibę na terenie powiatu mikołowskiego w jego aktualnych granicach administracyjnych.

4.      W przypadku dzieci nieobjętych opieką przedszkolną/szkolną/innych placówek oświatowych, Poradnia udziela pomocy, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania.

5.      W przypadkach szczególnie uzasadnionych i za zgodą Dyrektora Poradni istnieje możliwość udzielenia opieki psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącym się poza powiatem.

 

 

  

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Poradni

 

§ 1

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie  udziela dzieciom (od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 2

 

Do zadań Poradni należy:

 1. diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 3

 

Poradnia realizuje zadania poprzez:

1.      Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

2.      Efektem diagnozowania jest w szczególności:

a.       wydanie opinii,

b.       wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

c.       objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

d.      wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

a.       prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

b.      udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c.        udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

4.      Pomoc, o której mowa w ust.3, jest udzielana w formie:

a.       indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, terapii rodziny,

b.      grup wsparcia,

c.       prowadzenia mediacji,

d.      interwencji kryzysowej,

e.       warsztatów,

f.       porad i konsultacji,

g.       wykładów i prelekcji,

h.      działalności informacyjno-szkoleniowej.

5.      Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych Poradnia realizuje poprzez:

a.       udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom realizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną pomocy w:

·         rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

·         planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

·         rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

b.      współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,

c.       współpracy, na pisemny wniosek Dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

d.      udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

e.       podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

f.       prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

g.       udzielaniu we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu lub w placówce.

Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane w następującej formie:

a.       porad i konsultacji,

b.      udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,

c.       udziału w zebraniach rad pedagogicznych,

d.      warsztatów,

e.       grup wsparcia,

f.       wykładów i prelekcji,

g.       prowadzenia mediacji,

h.      interwencji kryzysowej,

i.        działalności informacyjno-szkoleniowej,

j.        organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

6.      Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

a.       pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

b.      ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,

c.       zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d.      wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.  

 

§ 4

 

1.      Poradnia współdziała z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie:

a.       opiniowania na ich potrzeby,

b.      podejmowania wspólnych działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci młodzieży, konsultacji i wymiany informacji (z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych),

c.       współdziałania w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,

d.      współdziałania w organizowaniu szkoleń, warsztatów, konferencji.

2.      Poradnia prowadzi działania poza stałą siedzibą – przede wszystkim w przedszkolach, szkołach i innych placówkach działających na rzecz dziecka i rodziny.

3.      Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

4.       Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.

5.      Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.

6.       Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

a.       zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

b.      czas trwania porozumienia,

c.       zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w Poradni ,

d.      zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,

e.       postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia,

f.       wolontariusz wykonuje swoje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w Poradni oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby/opiekuna.

 

§ 5

 

 1. W Poradni jest organizowany i działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Zespół orzekający wydający:

a.       orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tj. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla których organizuje się kształcenie specjalne:

·         w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,

·         w przedszkolach i w szkołach integracyjnych,

·         w oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,

·         w przedszkolach specjalnych oraz oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych,

·         w szkołach specjalnych wszystkich typów, w tym szkołach przysposabiających do pracy, oraz oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych,

·         w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

·         w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

·         w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

·         w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki,

b.      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla których organizuje się kształcenie specjalne:

·         w szkołach ogólnodostępnych,

·         w szkołach specjalnych oraz w szkołach organizowanych przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

c.       orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

d.      orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły,

e.       orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

f.       opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 1. Zespół orzekający wydaje orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
 2. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii Poradnia udziela pomocy, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania lub siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.
 3. Orzeczenia i opinie wczesnego wspomagania rozwoju są wydawane przez Zespół orzekający na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniej osoby, której wniosek dotyczy.

a.       W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

b.      W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o uchylenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 1. Zespoły orzekające powołuje Dyrektor Poradni.

 

§ 6

 

1.      Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz innych przepisach prawa.

2.      Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

3.      Na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia Poradnia przekazuje kopię oponii.

4.      Opinia Poradni zawiera:

a.       oznaczenie Poradni,

b.      numer opinii,

c.       datę wydania opinii,

d.      podstawę prawną wydania opinii,

e.       imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru pesel – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

f.       datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia również adres i nazwę szkoły lub placówki oraz oznaczenia odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,

g.       określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka, albo pełnoletniego ucznia w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,

h.      stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowego jego uzasadnienie,

i.        wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,

j.        wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

k.      imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

l.        podpis Dyrektora Poradni.

5.      Do wniosku o wydanie opinii wnioskodawca może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek w szczególności: wyniki badań i obserwacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

6.      Na pisemny wniosek Poradni wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii.

7.      Poradnia wydaje także na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej zainteresowanej osoby informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

8.      W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia Poradnia może zwrócić się do Dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

 

§ 7

 

1.      Dokumentacja w postaci arkuszy badań związanych z diagnozą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną może być udostępniana do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) lub pełnoletniemu uczniowi tylko w obecności specjalisty Poradni. Osoby te nie mają prawa sporządzać notatek oraz kopii udostępnianej im dokumentacji.

2.      Poradnia nie udostępnia dokumentacji w postaci notatek sporządzonych na podstawie obserwacji i rozmów przeprowadzonych z członkami rodziny, nauczycielami i specjalistami przedszkoli, szkół i placówek.

3.      Nie jest udostępniana dokumentacja związana z prowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych. 

4.      Rodzice ucznia/uczeń pełnoletni lub opiekunowie prawni mogą otrzymać dokumenty w postaci opinii, orzeczenia lub informacji sporządzanych po przeprowadzonych czynnościach diagnostycznych.

5.      Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia dokumentacja badań i czynności uzupełniających zawarta w teczkach indywidualnych jest przekazywana do innych publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, właściwych do udzielania im pomocy. Sposób przekazywania dokumentacji regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ III – Pracownicy Poradni

 

§ 1

 

1.      Poradnią kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektor Poradni może powołać wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

3.      Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, innych specjalistów (w tym lekarza, do zakresu jego obowiązków należą konsultacje przedkładanej w Poradni  dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego).

4.      Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi do prowadzenia sekretariatu, księgowości  i utrzymywania porządku pomieszczeń Poradni.

5.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi zawierają indywidualne przydziały czynności.

6.      Pracownicy pedagogiczni, w ramach obowiązkowego wymiaru godzin, prowadzą specjalistyczną diagnozę, zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami w Poradni i poza nią (w szkole, placówkach, a także na terenie domu rodzinnego ucznia) oraz inne prace wynikające z zadań statutowych Poradni zgodnie z wykształceniem, posiadanymi kwalifikacjami i aktualnym planem pracy.

7.      Działania pracowników pedagogicznych Poradni realizowane poza placówką obejmują przede wszystkim:

a.       prowadzenie obserwacji wspomagających diagnozę ucznia,

b.      udzielanie porad i konsultacji nauczycielom i rodzicom,

c.       prowadzenie działalności informacyjnej i profilaktycznej,

d.      organizowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

e.       prowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej,

f.       uczestnictwo w zebraniach z rodzicami,

g.      udział na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w pracach zespołu określającego pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8.      Do podstawowych zadań psychologa w szczególności należy:

a.       prowadzenie badań psychologicznych i działań postdiagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym określanie możliwości rozwojowych, przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych, wskazywania mocnych stron dziecka, predyspozycji, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b.      prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli,

c.       prowadzenie działań profilaktycznych, w tym psychoedukacja, działalność informacyjna,

d.      wspieranie pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych w działaniach wychowawczo-opiekuńczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych,

e.       opiniowanie i orzekanie w sprawach określonych w § 5 i § 6 ust.1,

f.       inne, wynikające z zadań Poradni, przydzielonych czynności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

g.       realizowanie zadań poza Poradnią – zwłaszcza tych, które wynikają z oferty Poradni, zapotrzebowania terenu.

9.      Do zadań pedagoga w szczególności należy:

a.       prowadzenie badań pedagogicznych i działań postdiagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym określanie możliwości rozwojowych, przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych, emocjonalnych, wskazywanie mocnych stron dziecka, predyspozycji,

b.      określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c.       prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli,

d.      prowadzenie działań profilaktycznych, w tym psychoedukacja, działalność informacyjna,

e.       wspieranie pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych w działaniach wychowawczo-opiekuńczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych,

f.       opiniowanie i orzekanie w sprawach określonych w § 5 i § 6 ust. 1,

g.       inne, wynikające z zadań Poradni, przydzielonych czynności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

h.      realizowanie zadań poza Poradnią – zwłaszcza tych, które wynikają z oferty Poradni, zapotrzebowania terenu.

10.  Do zadań logopedy w szczególności należy:

a.       prowadzenie badań logopedycznych i działań postdiagnostycznych dotyczących dzieci młodzieży,

b.      prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej,

c.       podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, prowadzenie doradztwa dla rodziców/opiekunów i nauczycieli,

d.      wspieranie pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek w działaniach wychowawczo-opiekuńczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych,

e.       opiniowanie i orzekanie w sprawach określonych w § 5 i § 6 ust. 1,

f.       inne, wynikające z zadań Poradni, przydzielonych czynności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

g.       realizowanie zadań poza Poradnią – zwłaszcza tych, które wynikają z oferty Poradni, zapotrzebowania terenu.

11.  Do zadań lekarza-konsultanta w szczególności należy:

a.       opracowywanie diagnozy medycznej w oparciu o dostarczoną do Poradni dokumentację medyczną przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka,

b.      udział w posiedzeniach Zespołu orzekającego,

c.       konsultacje z pracownikami Poradni w sprawach dotyczących zgłaszanych do diagnozy dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, określanie optymalnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12.  Do zadań doradcy zawodowego w szczególności należy:

a.       prowadzenie działań diagnostycznych i działań postdiagnostycznych przede wszystkim pod kątem predyspozycji zawodowych,

b.      prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu,

c.       wspieranie doradców zawodowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych, i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,

d.      opiniowanie i orzekanie w sprawach określonych w § 5 i § 6 ust.1,

e.       inne, wynikające z zadań Poradni, przydzielonych czynności, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

f.       realizowanie zadań poza Poradnią – zwłaszcza tych, które wynikają z oferty Poradni, zapotrzebowania terenu.

 

ROZDZIAŁ IV – Organy Poradni

 

§ 1

 

1.      Organami Poradni są:

a.       Dyrektor Poradni

b.      Rada Pedagogiczna

2.      Dyrektora Poradni powołuje organ prowadzący z zachowaniem odpowiednich przepisów.

  

§ 2

Kompetencje Dyrektora Poradni

 

Kompetencje Dyrektora Poradni:

 1. kieruje bieżącą pracą Poradni,
 2. reprezentuje Poradnię na zewnątrz,
 3. decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
 4. występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 5. przyznaje nagrody i kary porządkowe,
 6. dokonuje, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, przydziału zadań pracownikom w ramach ich wynagradzania zasadniczego oraz godzin ponadwymiarowych,
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. decyduje w sprawie oceny pracy pracowników pedagogicznych,
 9. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 10. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i odpowiada za prawidłową ich realizację,
 11. powołuje zespoły orzekające,
 12. zwołuje, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej,
 13. współpracuje ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich,
 14. stwarza warunki do działania w Poradni wolontariuszy.

 

§ 3

Rada Pedagogiczna

 

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni. W jej posiedzeniach mogą brać udział osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

3.      Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane co najmniej 3 razy w roku szkolnym (przed rozpoczęciem, po I semestrze i na zakończenie roku szkolnego) oraz w miarę bieżących potrzeb z inicjatywy przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek organu prowadzącego i nadzorującego.

4.      Do podstawowych zadań Rady należą;

a.       planowanie i organizowanie pracy diagnostycznej, terapeutycznej, doradztwa, profilaktyki, interwencji, mediacji,

b.      okresowe i roczne analizowanie planowanych zadań oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy Poradni,

c.       kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją i powszechną Deklaracją Praw Człowieka,

d.      organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,

e.       współpraca z rodzicami badanych,

f.       współpraca z nauczycielami i wychowawcami placówek oświatowych,

g.       współpraca z przedstawicielami placówek i instytucji wspierających wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży,

h.      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

5.      Członek Rady zobowiązany jest do:

a.       współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

b.      przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

c.       czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz w wewnętrznym samokształceniu,

d.      realizowania uchwał Rady także wtedy, gdy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

e.       wywiązywania się ze zleconych prac i zadań w terminie oraz rozliczania się z nich w określonym trybie i formie,

f.       składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych mu zadań,

g.       przestrzegania tajemnicy Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników Poradni,

h.      zapoznawania się z informacjami, komunikatami wewnętrznymi, zarządzeniami, potwierdzania własnoręcznym podpisem zarządzeń Dyrektora Poradni w księdze zarządzeń,

i.        przestrzegania zasad wynikających z ochrony danych osobowych (comiesięcznego  zmieniania hasła dostępu).

 

§ 4

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

1.      Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

a.       zatwierdza plan pracy Poradni na dany rok szkolny,

b.      zatwierdza Roczny Plan Rozwoju Poradni oraz 5-letnią  koncepcję rozwoju,

c.       zatwierdza wewnętrzne regulaminy,

d.      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów,

e.       ustala organizację doskonalenia zawodowego,

f.       uchwala zmiany w statucie.

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w sprawach:

a.       organizacji pracy Poradni,

b.      tygodniowego rozkładu zajęć pracowników,

c.       projektu planu finansowego,

d.      wniosków Dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień,

e.       przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych godzin,

f.       inne sprawy uznane za istotne dla funkcjonowania Poradni.

3.    Dyrektorowi przysługuje prawo wstrzymania wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie pracownika z innej funkcji kierowniczej w placówce.

a.       Organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

b.      Dyrektor Poradni  jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

5.    Zebrania Rady są protokołowane. Protokół tworzy się  i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów.

a.       Protokół z zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący  obrad i protokolant. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią, potwierdzając to swoim podpisem.

b.      Ewentualne poprawki i uwagi do protokołu członkowie Rady zgłaszają przewodniczącemu na początku następnego zebrania Rady Pedagogicznej, dokonując niezbędnych, jasnych i zwięzłych wyjaśnień. W przypadku znaczących rozbieżności zostaje sporządzony aneks do protokołu.

6.    Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste badanych dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników Poradni. 

 

ROZDZIAŁ V – Organizacja pracy Poradni

 

§ 1

 

1.      Szczegółową organizację pracy Poradni w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Poradnię.

2.      Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie przewiduje się ferii szkolnych.

3.      Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku.

4.      Corocznie zatwierdzany plan pracy Poradni uwzględnia ilość pracowni, zakres zadań dla poszczególnych pracowni, przynależność pracowników do pracy w konkretnej pracowni oraz osoby odpowiedzialne za pracę w poszczególnych pracowniach.

5.      Tygodniowy i dzienny rozkład godzin pracy pracownikom ustala Dyrektor Poradni w zależności od realizowanych zadań oraz potrzeb środowiska. 

 

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

 

§ 1

 

1.      W sporach merytorycznych i kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Poradni każdy z nich ma prawo żądać rozstrzygnięcia sporu przez Radę Pedagogiczną.

2.      W sprawach, w których decyduje Dyrektor, rozstrzygnięcie sporu przez Radę Pedagogiczną wymaga zgody Dyrektora.

3.      W sprawach nierozwiązanych na terenie Porani zainteresowane strony mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty – w sporach merytorycznych oraz do organu prowadzącego – w sporach prawnych, administracyjnych i finansowych.

 

§ 2

 

1.      Zmian w statucie może dokonać Rada Pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.

2.      Przy zmianie przepisów wyższego rzędu, niż statut Poradni, postanowienia tych przepisów wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. Uchwałę nowelizującą zapisy statutu Rada Pedagogiczna podejmuje najszybciej jak to jest możliwe.

3.      W sytuacjach tego wymagających Dyrektor Poradni ogłasza ujednoliconą wersję statutu.

 

 

§ 3

 

1.      Poradnia jest jednostką budżetową, samodzielną pod względem finansowo-księgowym.

2.      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

 

§ 4

 

1.      Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

a.       wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, numer PESEL,

b.      rejestr wydanych opinii, zawierający numer porządkowy ucznia z wykazu alfabetycznego, numer opinii oraz datę wydania opinii,

c.       rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy dziecka lub pełnoletniego ucznia z wykazu alfabetycznego, numer opinii oraz datę wydania opinii, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

d.      dokumentację badań,

e.       dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

f.       Księgę Protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych,

g.      protokoły posiedzeń Zespołów orzekających,

h.      rejestr badanych w danym roku szkolnym prowadzony w formie elektronicznej,

i.        dzienniki zajęć grupowych.

2.      Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Poradnia używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

 

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

43-190 Mikołów

ul. Żwirki i Wigury 4, tel. (032) 226 20 71

REGON:  P-000726837

NIP:  635-10-42-062

 

Tekst statutu został znowelizowany o aktualną podstawę prawną działania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wynikające z nich treści statutu. Wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały nowelizującej zapisy statutu: Uchwała nr 6/2017-2018 z dnia 24.11.2017.

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI