Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniej młodzieży
w związku z udzielaną pomocą psychologiczno - pedagogiczną

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Mikołowie
  , 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4, adres e-mail: poradnia@powiat.mikolowski.pl
  tel. 32 226 20 71.
 2. Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Zbigniew Woźniak, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, lub tel. 32/331 48 08
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych regulujących działanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, oraz zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie danych szczególnej kategorii ze względów na ważny interes publiczny), w celu wykonania zadań związanych z diagnozowaniem dzieci i młodzieży, wydania w w/w zakresie stosownych opinii i orzeczeń oraz udzielania im bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także realizowania zadań profilaktycznych oraz wspomagających przedszkola, szkoły i placówki.

W związku z realizacją zadań jednostki w formie zdalnej, poradnia może przetwarzać dane osobowe
(imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica, wizerunek w formie cyfrowej) w celu zdalnej pomocy
i komunikacji elektronicznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży niepełnoletniej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz na podstawie rozporządzenia z 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań określonych powyżej. Ich nie podanie skutkować będzie niemożnością udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej o której mowa w pkt. 3.
 2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  a następnie przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA).
 3. Posiada Pani/Pan (z uwzględnieniem wyłączeń opisanych w RODO) prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie
  z art. 18 RODO oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO) jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku
  z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI