Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Poradnia w ujęciu historycznym

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie funkcjonuje od 01.09.1974r. Jej początkiem było powstanie Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Powiatowy Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Tychach.

Zanim jednak doszło do jej powstania, dzieci i młodzież Mikołowa, Orzesza i Łazisk były objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez jedyną istniejącą wtedy w powiecie tyskim Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Tychach. W tym okresie Mikołów, Orzesze i Łaziska należały do powiatu tyskiego. Już na początku lat siedemdziesiątych okazało się, że olbrzymi obszar działania Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Tychach, obejmujący z jednej strony szkoły od Mikołowa do Bierunia Nowego, a z drugiej strony od Kobióra do Dziećkowic, zdecydowanie przekraczało jej możliwości organizacyjne. Wówczas pojawił się zamysł utworzenia w Tychach jeszcze jednej poradni, ponieważ powiat tyski był największym powiatem w Polsce. W rezultacie 1.09.1971r. powstała Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Zatrudniony został jeden pracownik ds. powiatu – p. mgr Ewa Kruszyńska. Dopiero w roku szkolnym 1973/1974 zaproponowano utworzenie osobnej Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Mikołowie. W oparciu
o zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14.06.1974r. (Dz. U. MO i W Nr 11/73 poz.89)

Inspektor Szkolny Wydziału Oświaty, Wychowania i Kultury w Tychach wydał orzeczenie organizacyjne:

1.   Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Mikołowie obejmuje z dniem 1.09.1974r. rejon działania zachodnią część powiatu tyskiego (Mikołów, Mokre, Śmiłowice, Paniowy, Borowa Wieś, Łaziska Górne, Łaziska Średnie, Łaziska Dolne, Orzesze, Gardawice, Mościska, Zgoń, Zazdrość, Zawiść, Zawada, Woszczyce) oraz punkt filialny w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bieruniu Starym – wschodnia część powiatu.

2.   Poradnia pracowała przez cały tydzień (łącznie z sobotą) a w punkcie filialnym 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) na dwie zmiany do południa i popołudniu.

3.   Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa otrzymała 7 etatów pedagogicznych, 1 etat administracyjny, 1 etat obsługi

4.   Siedzibą PPW-Z był budynek byłej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mikołowie (obecnie siedziba sądu) przy ul Polusa 4 (obecnie ul. Wyszyńskiego).

Część kadry pedagogicznej tyskiej poradni przeszła do Mikołowa.

Stanowisko dyrektora objęła p. mgr Hanna MISKA (psycholog). Pozostali pracownicy pedagogiczni byli to:

·     mgr Ewa Kruszyńska – pedagog

·     mgr Joanna Długajczyk - pedagog

·     mgr Teresa Łabuś – pedagog

·     mgr Irena Kuśnierz – logopeda

·     mgr Wiesława Dendor - psycholog

·     mgr Wanda Wacław – wizytator metodyk z ramienia IKNIBO (obecnie WOM).

Pracownicy administracji i obsługi to:

·     Ilona Pacha – samodzielny referent

·     Krystyna Ptok – sprzątaczka

·     Stanisław Olszewski – palacz

Oprócz w/w pracowników poradnia zatrudniła lekarzy. Byli to kolejno:

·     dr Mieczysław Rygiel - psychiatra

·     dr Fryderyk Mandera – pediatra, neurolog dziecięcy

·     dr Maria Kwiatkowska – pediatra

Od 1.09.1975r Poradnia Wychowawczo-Zawodowa po wejściu reformy administracji przestała być poradnią powiatową.

W pierwszym okresie działalności poradni w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, terapii, reedukacji, preorientacji zawodowej, poradnictwa jej działania były ograniczone szczupłą kadrą pedagogiczną. Pani mgr Ewa Kruszyńska przeniesiona została do Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Katowicach. Odeszła także mgr Wiesława Dendor. Wkrótce jednak kadrę pedagogiczną zasiliły :

·     mgr Jolanta Krupa - psycholog

·     mgr Barbara Patalong – psycholog

·     mgr Barbara Sakowska - psycholog

·     mgr Joanna Spyrka – psycholog

W takim składzie poradnia pracowała do 31. 08 1979r.

W związku z przejściem p dyrektor Hanny Miski (była 5 lat dyrektorem poradni) na stanowisko dyrektora Państwowego Domu Dziecka w Orzeszu, inspektor Oświaty i Wychowania w Mikołowie p. mgr Franciszek Kustwan powołał na stanowisko dyrektora p. mgr Natalię Korzańską.

Jesienią 1980 r. zapadła decyzja o tymczasowej zmianie lokalu ze względu na bezpieczeństwo pracowników jak i przychodzących do poradni dzieci i ich rodziców (budynek wymagał natychmiastowego remontu) na ulicę Pokoju 4, gdzie obecnie mieści się II Liceum Ogólnokształcące. W bardzo trudnych warunkach lokalowych poradnia pracowała do końca roku 1984.

Kolejną siedzibą poradni jest obecny lokal przy ulicy K. Miarki 7.

W miarę upływu czasu zmieniały się formy pracy poradni wynikające z nowych potrzeb i przekształceń politycznych, a także kadra pedagogiczna i administracyjno – obsługowa.

Z dniem 1.09.1988 r. przeszła na emeryturę p. mgr Natalia Korzańska, która była dyrektorem 9 lat. Nowym dyrektorem poradni powołana została p. mgr Barbara Patalong.

Z dniem 1.09.1993r. w oparciu o rozporządzenie MEN z 11.06.1993r. Kuratorium Oświaty w Katowicach wydało akt przekształcenia - Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przekształcona została w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Od 1.08.1994r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest samodzielną jednostką budżetową.

Organami prowadzącymi były kolejno:

·     Urząd Miejski Wydział Oświaty i Wychowania w Tychach

·     Urząd Miejski Wydział Oświaty i Wychowania w Mikołowie

·     Kuratorium Oświaty Delegatura Tychy

·     Kuratorium Oświaty Katowice

·     Kuratorium Oświaty Delegatura Rybnik

·     Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Mikołów.

Z chwilą przejęcia poradni przez Starostwo Powiatowe zwiększył się teren działania poradni o gminy Wyry, Gostyń i Ornontowice.

Po 14 latach kierowania placówką z funkcji dyrektora zrezygnowała mgr Barbara Patalong.

Nowym dyrektorem od 01.09.2002r. do 10.03.2011r. była mgr Katarzyna Buchta.

Od 11 marca 2011r. obowiązki dyrektora pełniła mgr Anna Karaśkiewicz, która od września 2011 została nowym dyrektorem poradni.

01 września 2012r. poradnia zmieniła lokum. Aktualnie mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 4.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI