Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu poradnia.mikolowski.pl

 


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej poradnia.mikolowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego poradnia.mikolowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-15

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 2022-03-31.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Jaromin, poradnia@powiat.mikolowski.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322262071. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 


Poradnia znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego gdzie zajmuje kilka pomieszczeń o łącznej powierzchni 246,22 m. Placówka znajduje się na 1 piętrze budynku. Do siedziby poradni prowadzi wejście C, do wejścia do budynku i do poradni prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdów dla wózków. Istnieje możliwość dostania się na parter budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wejście B, przy którym jest podjazd dla wózków. W budynku jest winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość przyjęcia lub badania dziecka niepełnosprawnego w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku.

W siedzibie poradni nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie ma przeszkód wstępu osoby z psem asystującym.

W poradni nie ma pętli indukcyjnych.

W sekretariacie poradni nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI