Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Aktualności

Wyniki konkursu

Poniżej znajdują się wyniki konkursu plastycznego "Szukam pomocy, bo zdrowie jest w mocy! Jubileusz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie":

I miejsce - Emilia Piech - Szkoła Podstawowa nr 5 Mikołów

II miejsce - Tola Thiemel - Szkoła Podstawowa nr 7 Orzesze-Gardawice

III miejsce - Olivier Kojka - Szkoła Podstawowa nr 1 Mikołów 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! 

 

Radosnych, kolorowych, pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych życzy Dyrektor oraz Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie ! ????

 

Uwaga konkurs ! 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Szukam pomocy, bo zdrowie jest w mocy! Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie”

I. Organizator
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie
Współorganizatorzy:
Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Placówki oświatowe powiatu mikołowskiego.
II. Adresat konkursu
Uczniowie i wychowankowie placówek oświatowych powiatu mikołowskiego.
III. Cele konkursu
1. Ukazanie różnymi formami plastycznymi, poprzez wizję artystyczną, z czym kojarzy się

działalność instytucji wspierającej dzieci, młodzież i rodziców. (Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mikołowie).

2. Profilaktyka zdrowia psychicznego.
3. Kształtowanie postawy otwartości na korzystanie z pomocy innych osób.
4. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby swoje i innych.
5. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
6. Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej.
7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
IV. Przedmiot oceny konkursowej
Praca plastyczna: „Szukam pomocy, bo zdrowie jest w mocy! Jubileusz 50-lecia Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie”
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Pomysły autorskie. Prace wykonane
własnoręcznie przez uczestników.
V. Kryteria oceny pracy:
1. Zgodność z tematem i celami konkursu.
2. Oryginalność ujęcia tematu.
3. Walory artystyczne.
VI. Struktura i przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie dwóch etapów.
a. Pierwszy etap na poziomie placówek oświatowych.
b. Drugi etap – jury konkursowe, wyłonione przez komitet organizacyjny PPP Mikołów.
2. Organizacja pierwszego etapu pozostaje w gestii placówek oświatowych.
3. Placówki oświatowe wyłaniają jedną pracę, która zostanie przekazana do drugiego etapu.
4. Termin i sposób przekazania prac wyłonionych w pierwszym etapie: prace należy złożyć do
19.04.2024 r. w sekretariacie PPP Mikołów w godzinach pracy sekretariatu.
5. Komisja konkursowa wybierze spośród zgłoszonych 12 najlepszych prac, które zostaną
zamieszczone na stronach kalendarza wydanego przez PPP Mikołów.
6. Wszystkie prace, które zakwalifikują się do drugiego etapu, zostaną zaprezentowane podczas
jubileuszowej gali, która odbędzie się w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie.
Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić kartkę z następującymi informacjami: imię
i nazwisko autora, wiek, numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego oraz dołączyć
zgodę rodziców (załącznik nr 1) na udział w konkursie oraz publikację prac wraz
z danymi osobowymi dziecka (w przypadku uczniów niepełnoletnich).
VII. Terminarz konkursu
1. Ogłoszenie konkursu — 26 października 2024 r.

2. Nadsyłanie prac — do 19 kwietnia 2024 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu — 26 kwietnia 2024r.
VIII. Sposób i termin ogłoszenia wyników
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 26 kwietnia 2024r. na stronie internetowej:
www.poradnia.mikolowski.pl
IX. Nagrody
Wybrane prace będą motywem przewodnim poszczególnych miesięcy w kalendarzu wydanym
z okazji jubileuszu 50 lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na Jubileuszową galę w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie, gdzie
zostaną zaprezentowane ich prace. Gala odbędzie się we wrześniu 2024 r., dokładną datę przekażemy w
późniejszym terminie.
X. Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Jury konkursowe są ostateczne.
2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poradnia@powiat.mikołowski.pl
3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy i nie naruszył praw autorskich osób
trzecich.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez autora na zamieszczenie
nagrodzonej pracy na stronie facebookowej PPP w Mikołowie w oraz jej wykorzystanie.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz nagród
przewidywanych przez organizatorów.
6. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac konkursowych.
7. Po zakończeniu konkursu nie przewidujemy odsyłania prac.

 

Zgoda na udział w załaczniku nr 4 (na dole strony)

 

 

 

 

 

Godziny pracy w świątecznym czasie:

Dnia 22.12.2023r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie jest nieczynna

W dniach 27-29.12.2023 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie czynna w godzinach 08:00-16:00