Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Najczęściej zadawane przez rodziców pytania i odpowiedzi specjalistów

Czy zabrać ze sobą jakieś dokumenty na pierwszą wizytę?

mgr Paulina Steuer, psycholog: tak. Podczas pierwszego spotkania specjalista może poprosić o wgląd do dokumentacji zawierającej informacje niezbędne do postawienia diagnozy. Mogą to być: badania wzroku i słuchu, zaświadczenia konsultacji medycznych (np. neurologicznych, psychiatrycznych), wypisy ze szpitala, książeczka zdrowia (w przypadku młodszych dzieci), opinie ze żłobka, przedszkola, szkoły, opinie specjalistyczne (np. logopedyczne, psychologiczne), informacje
o sytuacji prawnej dziecka – jeśli takie posiadamy.

 

Czego rodzice mogą oczekiwać od poradni po wykonaniu badań?

mgr Lidia Badura, pedagog/logopeda: badanie kończy się omówieniem jego wyników, udzieleniem rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem, a także udzieleniem odpowiedzi na ewentualne pytania rodziców. Czasem są wskazania do konsultacji z innym specjalistą, np. pedagogiem, psychologiem, terapeutą, ewentualnie z lekarzem, w zależności od zaistniałych potrzeb. Możliwe jest także, iż rodzice zostają poinformowani o konieczności przeprowadzenia badania słuchu, wzroku lub innych. Często zaleca się również w ramach wsparcia cykliczne terapie prowadzone na terenie poradni o różnym charakterze (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną).

 

„Moje dziecko ma trudności z pisaniem, czy to dysleksja?”

mgr Aleksandra Kierzek-Szpak, psycholog: trudności z pisaniem to szerokie pojęcie. Rodzice oraz nauczyciele najczęściej zwracają uwagę na trudności uczniów w zakresie poprawności graficznej pisma (cyt. „syn pisze jak kura pazurem”, „notatki ucznia są nieczytelne, sam uczeń nie potrafi się rozczytać”) oraz poprawności, nie tylko ortograficznej, zapisu (np. gubienie liter w zapisie, błędne zapisywanie liter podobnych kształtem itp.). Trudności z pisaniem mogą być jednym z przejawów dysleksji rozwojowej (w szerokim rozumieniu tego pojęcia, jako specyficzne trudności w nauce), mogą również być przejawem innych trudności (np. wybranych niepełnosprawności). By określić, czy zgłaszane trudności z pisaniem wynikają z dysleksji czy też mają inne podłoże, potrzebne jest przeprowadzenie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, której dokonać można nieodpłatnie w naszej poradni. Pozwoli ona nie tylko określić nasilenie trudności i doprecyzować ich przejawy, ale przede wszystkim ustalić ich podłoże. Zdarza się, że w toku diagnozy, konieczne jest wykluczenie innych możliwych przyczyn owych trudności (np. problemów ze wzrokiem lub słuchem) – wówczas zalecane jest wykonanie stosownych badań medycznych.

 

Jak długo ważna jest opinia wydana przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną?

mgr Danuta Hawrylewicz, pedagog: przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie kwestii dotyczących aktualności opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opinia jest pisemnym dokumentem, który odnosi się do zgłoszonego problemu dziecka/ucznia. Stanowi opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka/ucznia, określa indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia. Zawiera  stanowisko w sprawie, której dotyczy oraz jego uzasadnienie, wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem, wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu. Ważność opinii wynika z bieżących potrzeb dziecka/ucznia, nie daty jej wystawienia. Na wydanie kolejnej opinii  ma zatem wpływ aktualność zaleceń zawartych w tej ostatniej. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ wyboru testu psychologicznego (standardy związane
z zastosowaniem określonego testu przewidują konieczność zachowania odpowiednio długiego czasu do następnego badania tak, aby uniknąć błędów wynikających np. z „wyuczenia się” zadań testowych). Brak poprawy w funkcjonowaniu dziecka, pomimo zastosowania zaleceń z ostatniej opinii może być podstawą do ponowienia diagnozy i ewentualnego wydania nowej opinii.

Zatem opinia wydana w klasie np. pierwszej szkoły podstawowej może być ważna nawet
w klasie ósmej lub na kolejnym etapie edukacyjnym, o ile dotyczy tego samego problemu zgłoszonego przez rodzica/opiekuna prawnego i o ile zawiera aktualne zalecenia wynikające
z aktualnych potrzeb dziecka/ucznia. Poradnia wydaje też opinie ważne na cały czas edukacji ucznia: są to opinie w sprawie specyficznych trudności w  uczeniu się. Są też opinie wydawane na rok z uwagi na potrzebę danej sprawy, np.  opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego czy opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Czy jest konieczna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej do objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce oświatowej?

mgr Danuta Hawrylewicz, pedagog: opinia lub jej brak nie warunkuje decyzji o możliwości/jej braku objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce. Ustawodawca nałożył na powyższe placówki obowiązek organizowania i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe zasady organizowania i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017 poz. 1591), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. 2019 poz. 323).

Gdzie uzyskamy bezpłatne wsparcie psychologiczne?

mgr Katarzyna Müller-Bogucka, psycholog: poza naszą poradnią bezpłatne wsparcie oferują:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie tel. 32 224 43 90, 32 322 72 67,
  • Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci
    i Młodzieży – tel. 32 322 20 24,
  • Infolinia 800 12 12 12 oferująca wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom,
  • Bezpłatna infolinia z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla uczniów i rodziców -  800 080 222,
  • Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”,
  • Bezpłatny, całodobowy Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111,
  • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Przemocy 22 594 91 00.

Jak wygląda procedura diagnozy dysleksji (specyficznych trudności w uczeniu się)?

Mgr Ewa Wymazała, pedagog: Jeśli dziecko ma trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania to najkorzystniej zgłosić się na diagnozę już w klasie II lub III szkoły podstawowej. Podczas pierwszej diagnozy, jeśli trudności dziecka zostaną potwierdzone badaniem, najczęściej wydawana jest opinia o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną z powodu podejrzenia/ryzyka dysleksji. Następnie wskazywany jest termin ponownego zgłoszenia się na diagnozę, po pracy podjętej nad pokonywaniem trudności, celem weryfikacji hipotezy o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Dodatkowo najczęściej prosimy o wykonanie kontrolnych badań słuchu i wzroku.

Czy za badania w poradni trzeba płacić?

Mgr Ewa Wymazała, pedagog: Nie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową i wszystkie świadczone przez nią działania są bezpłatne.

Czy podczas badania rodzic może towarzyszyć dziecku?

Mgr Ewa Wymazała, pedagog: podczas diagnozy dziecko najczęściej zostaje samo z diagnostą.

Czy w 2022 roku poradnia nadal będzie realizowała program „Za życiem”?

Mgr Sabina Synowiec psycholog: program “Za życiem” w obecnej formie był realizowany do grudnia 2021 roku. W czwartek 30 grudnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę przewidującą zmiany w w/w programie i jego planowaną prolongację w latach 2022 - 2026. Wobec prognozowanych szerokich oddziaływań w ramach programu (w tym m.in. dla kobiet w ciąży oraz osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy) podjęto prace nad stworzeniem infolinii i portalu informacyjnego dla osób zainteresowanych takim rodzajem wsparcia. Obecnie oczekujemy na szczegółowe wytyczne odnośnie realizacji programu.

Czy do poradni można zapisać dziecko na terapię psychologiczną (ma w tutejszej poradni aktualne badania)?

Mgr Donata Deluga psycholog logopeda: tak, do naszej poradni można zapisać dziecko zarówno na terapię psychologiczną, jak i pedagogiczną oraz logopedyczną. Na pierwszym spotkaniu, tzw. wizycie diagnostycznej z rodzicami może zostać zalecona diagnoza w naszej poradni w zakresie wspierającym skuteczność efektów terapeutycznych. W przypadku terapii psychologicznej zakłada się udział rodziców, najczęściej wg zasady, że im młodsze dziecko tym większy udział jego rodziców.

Czy można zapisać w poradni dziecko na terapię logopedyczną? (W przedszkolu ma, ale grupowo i to nie przynosi efektów).

Mgr Elżbieta Barchańska neurologopeda: tak – w poradni prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna. Z uwagi na liczbę chętnych zajęcia odbywają się co drugi tydzień. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są także dzieci objęte terapią grupową na terenie innych placówek, jednakże pierwszeństwo mają dzieci pozostające bez opieki logopedycznej.

Gdzie pójść z dzieckiem do psychiatry dziecięcego, bo tego potrzebuje? Nie ma takiej poradni dla dzieci z NFZu w powiecie mikołowskim. Prywatnie czeka się kilka miesięcy.

Mgr Monika Oleszczuk - Religa neurologopeda: na stronie: https://psychiatra-dzieciecy.lekarz-na-nfz.pl/wojewodztwo/slaskie/ można znaleźć poradnie w województwie śląskim realizujące w ramach NFZ konsultacje i opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. Można tam również sprawdzić najbliższe wolne terminy oraz rodzaj świadczeń oferowanych przez konkretną placówkę.Niestety wolne terminy na ogół są bardzo odległe i wynoszą nawet kilka miesięcy.

Jak długo potrwa badanie? 

Iwona Gorgoń - Machnik pedagog: na badanie psychologiczne przeznaczone są 2,5 godziny, na badanie pedagogiczne 2 godziny a logopedyczne 1 godzina. Jednak czas trwania diagnozy zależy od kilku czynników, m. in: samopoczucia dziecka w danym dniu, umiejętności skupienia uwagi, rozumienia poleceń, umiejętności samodzielnej pracy czy tempa pracy. Są dzieci, które pracują szybko, ale są też takie, które potrzebują zdecydowanie więcej czasu niż rówieśnicy. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI