Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie

Orzekanie - kształcenie specjalne, naucznie indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju

Zadania Zespołu Orzekającego

W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zwanych dalej "poradniami", są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, które wydają:

I. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:


            1. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:


                        a) niesłyszących
                        b) słabo słyszących
                        c) niewidzących
                        d) słabo widzących
                        e) z niepełnosprawnością ruchową w tym, z afazją ruchową
                        f) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
                        g) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
                        h) z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera
                         i) z niepełnosprawnościami sprzężonymi


          2. niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym


II. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",


III. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,


IV. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej "orzeczeniami",


V. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".Spis dokumentów jakie należy złożyć w Sekretariacie Poradni starając się o wydanie orzeczenia:
 

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (wzór do osobistego wypełnienia w Sekretariacie Poradni), który zawiera:
  • imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
  • określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,
  • podpis wnioskodawcy.
 2. Zaświadczenie lekarskie, w sytuacji w którym orzeczenie wydawane jest z uwagi na stan zdrowia dziecka, bądź diagnozowaną niepełnosprawność (wzór do pobrania w Sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej placówki).
 3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia, w którym lekarz określa:
  • okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  • rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  • zakres, w jakim dziecko, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
  • zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
  W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzi dołącza się do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie lekarskie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 4. Opinię przedszkola/szkoły/innej placówki pod opieką, której dziecko/uczeń pozostaje.
 5. Opinię logopedy, jeśli dziecko/uczeń korzysta z terapii logopedycznej poza poradnią.
 6. Opinie, bądź wyniki obserwacji lub przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich prowadzonych poza poradnią.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów
tel: 322262071
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek- Czwartek:
8.00-18.00
Piątek: 8.00-16.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

POLITYKA PRYWATNOŚCI